Prenosové funkcie nelineárnych systémov. Časť 2

25.05.2015 - 14:00 - 15:00
Místo konání
KN:E-24

Seminár nadväzuje na predošlý a zameriava sa na aplikácie formalizmu prenosových funkcií nelineárnych systémov na riešenie vybraných problémov riadenia. Stručne je spomenutý základný princíp zavedenia prenosových funkcií a spôsob jeho rozšírenia na diskrétne nelineárne systémy a na nelineárne systémy s dopravnými oneskoreniami. V ďalšej časti je rozoberaný problém realizácie (hľadanie stavového opisu systému zo vstupno-výstupného opisu), jednak všeobecne a taktiež v rôznych kanonických formách (pozorovateľnosti, riaditeľnosti, feedforward form). Ďalej je diskutovaný koncept vlastných čísel pre nelineárne systémy, ich základné vlastnosti (invariantnosť voči nelineárnym transformáciám) a možný súvis so stabilitou nelineárneho systému.

doc. Ing. Miroslav Halás, PhD.
Ústav robotiky a kybernetiky, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Slovenská technická univerzita, Bratislava