Bezpečnost v elektrotechnice 2

Předmět se skládá z jediné přednášky a jednoho cvičení. Jde o zákonem předepsané proškolení studentů, které seznamuje studenty s riziky a příčinami úrazů elektrickým proudem, s bezpečnostními předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních, s ochranami před úrazem elektrickým proudem, se zásadami bezpečného chování při práci s vysokým napětím a s první pomocí při úrazu elektrickým proudem. Studenti získají potřebnou elektrotechnickou kvalifikaci pro činnost na ČVUT FEL (Příkaz děkana č.1/2007).
\\Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AD3B35BP2

Kód
AD3B35BP2
Semestr
zimní
Forma studia
kombinované
Rozsah
2+2j
Kapacita
10
Obsazeno
2
Zakončení
zápočet
Jazyk výuky
čeština
Vyučující
Poznámka
Rozsah výuky je jednorázově za semestr
Obsah přednášek

2) Povinnosti zaměstnavatele, OZ § 415 a 420, ZP § 35, 132 a 133
3) Povinnosti zaměstnance, ZP § 35, 73, 74 a 135
4) Vyhláška úřadu bezpečnosti práce č.48/82 Sb.
5) Bezpečnost práce s elektrickým zařízením, ČSN EN 50110-2 ed. 2
6) Co je pracovní úraz, evidence a registrace, odškodňování - vyhl.č.110/75 a č.274/90 Sb.
7) Pracovní podmínky žen a mladistvých (§ 149 až 168 ZP)
8) Bezpečnost práce s počítači (BHP 11/93 str. 485)
9) První pomoc - traumatologický plán
10) Důležité telefony
11) Rozbor příčin úrazů za minulé období

Písemné přezkoušení (test) z elektrotechnické kvalifikace. Záznam o získané elektrotechnické kvalifikaci do indexu a zápočet.

Náplň cvičení

1. Opakované školení BOZP je prováděno podle předlohy "Osnovy školení BOZP pro zaměstnance a studenty ČVUT v Praze".
2. Odborná způsobilost v elektrotechnice. Rizika a příčiny úrazů. Symbolika a označování. Bezpečnostní parametry a uspořádání elektrického zařízení. Elektromagnetická kompatibilita.
3. Bezpečná obsluha a práce, oprávnění osob. Bezpečnost elektrických a elektronických předmětů. Bezpečnostní opatření při práci se zdroji vysokých napětí. První pomoc při úrazu elektrickým proudem.