Modelování a simulace systémů

Předmět se v první části věnuje základním typům modelů a principů využívaných při modelování dynamických systémů v mnoha přírodních, inženýrských i sociálních oborech a jejich vzájemným souvislostem a analogiím a simulování těchto modelů s využitím počítačových prostředků. V druhé části jsou probírány základní způsoby zpětnovazebního řízení systémů, jejich vlastnosti, výhody a nevýhody a možnosti jejich návrhu. \\Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A5M35MAS

Kód
A5M35MAS
Semestr
neurčena
Forma studia
prezenční
Rozsah
2+2c
Kapacita
20
Obsazeno
4
Počet kreditů
4
Zakončení
klasifikovaný zápočet
Jazyk výuky
čeština
Přednášející
Obsah přednášek

1. Úvod do modelování a řízení systémů, příklady modelů a
řídicích systémů v technickém i netechnickém světě
2. Sestavení diferenciální rovnice pro jednoduché systémy,
její převod na diferenční rovnici
3. Analogie systémů, fyzikálních veličin a komponent
4. Simulační schéma spojitého a diskrétního systému,
stavový popis
5. Řešení jednoduchých diferenciálních a diferenčních
rovnic
6. Odezva systému na základní typy signálů a počáteční
podmínky, dynamika systému, stabilita systému
7. Modelování tepelných a hydraulických systémů
8. Linearizace systému, souvislost nelineárního a
linearizovaného systému
9. Zpětná vazba, regulační smyčka, změna dynamiky systému
pomocí zpětné vazby, požadavky na kvalitu řízení
10. Základní typy regulátorů: proporcionální, integrační a
derivační
11. Základní vlastnosti systémů: řiditelnost a
pozorovatelnost
12. Stavová zpětná vazba
13. Kvadraticky optimální regulátor
14. Modelování a řízení v netechnickém světě