Cena Zdeňka Kotka

Prof. Zdeněk KotekKatedra řídicí techniky vyhlašuje každoročně pro své zaměstnance, doktorandy a studenty soutěž o "Cenu Zdeňka Kotka za aplikační výsledek", která má za úkol vybrat tři nejhodnotnější výsledky vědeckovýzkumné a pedagogické činnosti katedry aplikačního charakteru v daném roce. Při hodnocení přijatých návrhů se posuzuje zejména jejich aplikační využití v průmyslové praxi, ve školství nebo v jiných oblastech a institucích veřejného i soukromého sektoru. Další důležitou částí návrhu, který se posuzuje, je přístupnost výsledku pro širokou veřejnost, úplnost a kvalita dokumentace a v neposlední řadě i ohlas výsledku u aplikačních pracovišť.

Přijaté a zejména ohodnocené aplikační výsledky jsou, kromě zveřejnění na webu katedry a  ohodnocení autorů body v hodnocení katedry , uvedeny jako aplikační výsledky v RIV hodnocení vědeckovýzkumné činnosti ČVUT.  První až třetí místo v hodnocení je oceněno zarámovaným diplomem a finanční odměnou z fondu katedry.

Cílem soutěže o "Cenu Zdeňka Kotka" je nejen zmapovat významné aplikační výsledky katedry v daném roce a odměnit nejlepší, ale také podpořit  rozvoj aplikačních projektů včetně návazné spolupráce zejména s pracovišti průmyslové praxe.

Prof. Zdeněk Kotek

  • emeritní profesor ČVUT
  • bývalý vedoucí katedry řídicí techniky
  • bývalý děkan FEL ČVUT

Prof. Zdeněk Kotek patřil k našim nejvýznamnějším tuzemským průkopníkům kybernetiky, zvláště automatického řízení a umělé inteligence.

Absolvoval ČVUT v roce 1949. O dva roky později nastoupil mezi prvními vědeckými aspiranty na fakultu k profesoru Zdeňku Trnkovi, který rozhodujícím způsobem ovlivnil jeho další odbornou a vědeckou dráhu. V roce 1959, jako čerstvě jmenovaný docent, se ujímá vedení nově vytvořené katedry měření a automatizace. Díky svým charakterovým vlastnostem, mimořádným odborným kvalitám, pedagogickému talentu a osobnímu charismatu si vedle uznání svých kolegů velmi rychle získal i oblibu a zájem studentů.

V šedesátých letech se doc. Kotek věnoval intenzivnímu studiu prací Norberta Wienera, tedy principům a problémům kybernetiky, a uvádí je bezprostředně do svých přednášek. V roce 1965 pak stojí u zrodu nového celostátního studijního oboru Technická kybernetika, který zahrnuje i teorii řízení a automatizační techniku a který patří k nejúspěšnějším studijním oborům na ČVUT dodnes.

V roce 1967 je Zdeněk Kotek jmenován profesorem. Plně se věnuje problematice adaptivních a učících se klasifikátorů s aplikacemi v technické a lékařské diagnostice, při zpracovávání počítačových snímků či přirozeného jazyka. Inicializuje výzkum v oblasti umělé inteligence, zabývá se znalostními a expertními systémy. Postupně vychovává řadu předních odborníků v této oblasti, vytváří vlastní školu a tak i základ pro další intenzivní výzkum v této oblasti.

Prof. Kotek se významně podílel na řízení a rozvoji fakulty, v letech 1959-89 jako vedoucí katedry řídicí techniky, v letech 1959-73 jako proděkan a v letech 1973-85 jako její děkan. Vždy prosazoval co nejužší propojení výzkumné činnosti s průmyslovou praxí a tento postoj patří k jeho významnému dlouhodobému přínosu a odkazu pro orientaci výzkumu na fakultě.

Prof. Kotek zůstává pro ČVUT významnou vědeckou osobností, která ovlivnila vývoj a úroveň vědy i vzdělávání v oblasti nejen kybernetiky, ale celé elektrotechniky na celostátní úrovni. A to nejen díky svým odborným kvalitám, ale v neposlední řadě též díky svým mimořádným kvalitám lidským.